دوره های آموزشی


1 .ایمنی ،بهداشت و محیط زیست(HSE)               40 ساعت
2.آشنایی با کد امنیتی کشتی و بندر                                                              ۸ ساعت
3.آشنایی با کالای خطرناک                                                                       ۲۴ ساعت
4.آشنایی با عملیات کانتینری                                                                     ۴۰ ساعت
5.آشنایی با عملیات کالای عمومی                                                                ۲۴ ساعت
6.مبانی کار با کالای فله خشک                                                                   ۲۴ ساعت
7.آشنایی مقدماتی با عملیات پایانه فله مایع                                                     ۳۲ ساعت
8.آشنایی با حمل و نقل مسافر دریایی                                                            ۱۲ساعت
9.آشنایی با کشتیرانی ، نمایندگی و بندر                                                        ۳۲ ساعت
10.کار با کانتینر                                                                                       ۲۸ ساعت
11.انبار داری عمومی                                                                                ۱۸ ساعت
12.اسناد،قوانین و سازمانها                                                                         ۳۲ ساعت
13.مقابله با وضعیت اضطراری                                                                  ۲۴ ساعت
14.مقابله با وضعیت اضطراری پایانه نفتی                                                    ۱۲ ساعت
15.پایانه کالای عمومی                                                                              ۳۲ ساعت
16.تخلیه،بارگیری و دپوی کالای فله خشک                                                   ۳۲ ساعت
17.عملیات پایانه کالای مایع غیر نفتی                                                          ۱۲ ساعت
18.عملیات پایانه مسافری دریایی                                                                ۱۸ ساعت
19.اپراتوری لیفتراک سبک                                                                       ۴۰ ساعت
20.اپراتوری لیفتراک سنگین،تاپ لیفت و ساید لیفت                                        ۶۴ ساعت
21.اپراتوری ریچ استاکر                                                                           ۶۴ ساعت
22.اپراتوری RTGوRMG (ترانستینر) 80 ساعت
23.اپراتوری جرثقلیهای ساحلی و کشتی 64 ساعت
24.صادرات،واردات و صادرات مجدد 32 ساعت
25.حقوق دریایی (کنوانسیونها و گواهینامه ها) 12 ساعت
26.حقوق دریایی (بازرگانی) 18 ساعت
27.اجاره کشتی 18 ساعت
28.کشتیرانی و تجارت الکترونیک 8 ساعت
29.بار فرابری (Forwarding) ۸ ساعت
30.بیمه های دریایی 12 ساعت
31.کارکنان دریا یی(Crew agency) 12 ساعت
32.عملیات بندری 12 ساعت
33.توقیف کشتی(Ship arrest) 12 ساعت
34.مدیریت عملیات کالای فله خشک 24 ساعت
35.مدیریت عملیات پایانه مسافر دریایی 18 ساعت
36.مدیریت ریسک و بیمه 12 ساعت
37.مبانی لجستیک و زنجیره تامین 18 ساعت
38.فن آوری اطلاعات و ارتباطات بندری-مقدماتی 20 ساعت
39.فن آوری اطلاعات و ارتباطات بندری-تکمیلی 40 ساعت
40.اپراتوری گنتری کرین 80 ساعت
41.اپراتوری کشنده / تراکتور پایانه 40 ساعت
42.اپراتوری تجهیزات بارگیری/ تخلیه کالای فله خشک 48 ساعت
43.مدیریت عملیات کالای عمومی 24 ساعت
44.مدیریت عملیات پایانه نفتی/ شیمیایی 18 ساعت
45.مدیریت عملیات کانتینر 32 ساعت
46.اپراتوری استرادل کریر 64 ساعت
47.عملیات پایانه نفتی 24 ساعت
48.عملیات پایانه کانتینری 32 ساعت

ایمنی و بهداشت کار ویژه کاگران 8 ساعت
ایمنی و بهداشت کار ویژه کارفرمایان ( پیمانکاران) 20 ساعت
ایمنی عمومی ویژه مسِولین ایمنی 16 ساعت
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک 40 ساعت