پیام مدیرعامل


aboutus
مؤسسه علمی، آموزشی و پژوهشی اتحاد خوشبين مجری دوره های آموزشی علوم و فنون دريانوردی، لجستیک بندری ایران ( با مجوز رسمی سازمان بنادر و دریانوردی ) و آموزش های ایمنی عمومی در شمال، شمال شرق، جنوب و جنوب غرب کشور ( با مجوز مرکز تحقیقات و تعلیمات و حفاظت فنی بهداشت کار ) و با هدف ارائه بهترين خدمات آموزشی در بالاترين سطح كيفی بمنظور جلب رضايت مشتريان اعم از فراگيرانی كه مستقيماً به آن مراجعه می نمايند و یا اشخاصی كه در قالب نهاد يا ارگان دولتی و خصوصی طرف قرارداد آن ميگردند فعاليت می نمايد .

اين مؤسسه با بهره گيری از شايسته ترين اساتيد از لحاظ علمی و با تجربه ترین مربیان از نظر تجربی سعی در آن دارد تا ضمن رعايت كامل مقررات كنوانسيون بين المللي STCW-2010 رهنمودها ، دستورالعملها و بخشنامه های اداره کل امور دریانوردان و سازمانهای تخصصی بین المللی و اداره کل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی ایران و با استفاده از تجهيزات كامل كارگاهی ، آموزشی و كمك آموزشی سطوح فعاليت خود را بطور منظم ارتقاء وگسترش بخشد .

آموزش نيروی انسانی ماهر بمنظور تامين نيازمندیهای فرصتهای شغلی جديد برای جوانان از ديگر اهداف اين مؤسسه است . كليه فعاليتهای مؤثر بر كيفيت مؤسسه تحت نظارت و كنترل مدیریت كيفيت ISO9001:2008 قرار گرفته است.

مدیریت مؤسسه خود را در مقابل سیستم کیفیت متعهد دانسته و مسئول نظارت بر چگونگی اجرای صحیح آن می باشد .
محمد جواد مخبریان